• دانلود زیرنویس فیلم The Mother the Son the Rat and the Gun 2021

    دانلود زیرنویس فیلم The Mother the Son the Rat and the Gun 2021

    دانلود زیرنویس فیلم The Mother the Son the Rat and the Gun 2021 و کم کم در میان فریب و طمع و خشونت رازها آشکار می شود و خون گرم و قرمز روشن به دنبالش می آید. اما خانواده بالاتر از همه است. اما اگر دشمن همه جا باشد چه اتفاقی می افتد؟ وقتی قدرت،