کد خبر : 177253
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 دسامبر 2021 - 11:40

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس

کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به بررسی تبصره های ارجاعی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ارائه پیشنهاد در خصوص آن خواهند پرداخت. به گزارش ایسنا، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری از روز شنبه تا چهارشنبه جلسات خود را برگزار کرده و دستور کار آنان

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس

کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به بررسی تبصره های ارجاعی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ارائه پیشنهاد در خصوص آن خواهند پرداخت.

به گزارش ایسنا، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری از روز شنبه تا چهارشنبه جلسات خود را برگزار کرده و دستور کار آنان به شرح زیر است:

کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس

ادامه رسیدگی به طرح الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان
رسیدگی به طرح اصلاح مواد ۲۸ ،۲۹ ،۳۱ و ۳۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی اعتبارنامه های نمایندگان
رسیدگی به طرح اصلاح ماده ۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
رسیدگی به گزارش کمیته بررسی مباحث اداری و ساختار مجلس در مورد کارسنجی و نیاز سنجی نیروی انسانی واحد های اداری مجلس
کمیسیون اصل نود

نشست با وزیر نیرو برای بررسی پرونده های مطروحه

نشست با رئیس سازمان بهزیستی و دستگاه های مرتبط در خصوص نحوه اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

بررسی آخرین وضعیت سامانه های الکترونیکی و هوشمند موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نشست با شهردار تهران و رئیس سازمان نظام پزشکی در خصوص نحوه اجرای مواد ۲ و ۷ قانون مدیریت پسماندها

 

کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تبصره مورد بررسی:
تبصره۱۸) بندهای الف- ب- ج- د- هـ – و) باحضور: سازمان برنامه وبودجه کشور، وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، صنعت، معدن و تجارت و کشور، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی، اتاق های ایران و تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تبصره های مورد
بررسی: تبصره ۱) بند ط) و تبصره ۲) بند های الف- ب- هـ – ح) باحضور: سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت خانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس اوراق بهادار، اتاق های ایران و تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تبصره های مورد
بررسی: تبصره ۵) بندهای ز- ح – ط) تبصره ۶) بندهای ف- ق -ک) تبصره ۷) بندهای الف- ج- د- ط) با حضور: سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی
ایران ، سازمان بورس اوراق بهادار، اتاق های ایران و تعاون ، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بررسی پیشنهادات نمایندگان بر اساس ماده ۶۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس تبصره های مورد بررسی: تبصره ۱۴ تبصره ۱۵) بند ز) تبصره ۱۹) بند ز)
با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت خانه های نیرو ، نفت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق های ایران و تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

 

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

رسیدگی به تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور؛ تبصره ۱) بندهای د- ز)، تبصره ۳) بند الف)، تبصره ۵) بندهای ی-ک)، تبصره ۶) بند ق)، تبصره ۹) کلیه بندها به جز بند ط)، تبصره۱۱) بند د)، تبصره ۱۲) بندهای الف- ب)، تبصره ۱۴) جدول) و تبصره
۱۸) بند ب) با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها
ادامه رسیدگی به تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱کل کشور؛ تبصره ۱) بندهای د- ز)، تبصره ۳) بند الف)، تبصره ۵(بندهای ی-ک)، تبصره ۶) بند ق)، تبصره ۹) کلیه بندها به جز بند ط)، تبصره ۱۱) بند د)، تبصره ۱۲) بندهای الف- ب)، تبصره ۱۴) جدول) و تبصره ۱۸) بند ب) با حضور نمایندگان  پیشنهاد دهنده وکارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها
ادامه رسیدگی به تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱کل کشور؛ تبصره ۱) بندهای د- ز)، تبصره ۳) بند الف)، تبصره ۵(بندهای ی-ک)، تبصره ۶) بند ق)، تبصره ۹) کلیه بندها به جز بند ط)،تبصره ۱۱) بند د)، تبصره ۱۲) بندهای الف- ب)، تبصره ۱۴) جدول) و تبصره ۱۸) بند ب) با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها
رسیدگی به جداول، ردیف ها و پیشنهادات الحاقی لایحه بودجه سال۱۴۰۱کل کشور با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها، به همراه جمع بندی نهایی مصوبه کمیسیون

کمیسیون اجتماعی

دعوت از معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور به منظور ارائه گزارش تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور بویژه در اعتبارات پیش بینی شده در حوزه های اجتماعی، آسیب هایاجتماعی، محرومیت زدایی، ایثارگران و اداری و استخدامی انتخاب تعداد ۳ نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی به منظور عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور
بررسی تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان پیشنهاددهنده، مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط
بررسی تبصره ۶ ، تبصره ۷ ، تبصره ۹ ، تبصره ۱۰ و تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده، مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط
بررسی تبصره ۱۴، تبصره ۱۷ ،تبصره ۱۸ ،تبصره ۱۹ و تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده، مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط.
بررسی پیشنهادات الحاقی نمایندگان در خصوص ماده واحده وجداول لایحه بودجه ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده، مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط.
جمع بندی نهایی گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۱ کمیسیون اجتماعی و تصمیم گیری در خصوص موارد مراعا شده در زمان بررسی لایحه بودجه
جلسه هماهنگی نهایی اعضای هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی با اعضای منتخب تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در خصوص آخرین تغییرات در گزارش کمیسیون اجتماعی

کمیسیون اقتصادی

نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس  سازمان خصوصی سازی به منظور بررسی آخرین وضعیت واگذاری ها و برنامه های آتی آن سازمان

بررسی اصلاحات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رأی گیری نهایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه

انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی برای عضویت درکمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
جلسه کارگروه اصناف جهت بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی
جلسه کارگروه بازرگانی به منظور بررسی لایحه اصلاح قانون امورگمرکی
نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با وزیر اطلاعات و معاونان ایشان به منظور استماع گزارش اجرای تعهدات و تکالیف آن وزارتخانه در حوزه قوانین اقتصادی کشور
جلسه کارگروه تخصصی بررسی طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات والحاقات بعدی آن
نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس سازمان برنامه و بودجه به منظور بررسی بُرش اقتصادی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون به منظور عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
استماع گزارش رئیس کمیته مرز در خصوص نشست مرتبط با بررسی آخرین وضعیت قاچاق در مرزهای کشور و همچنین گزارش بازدیدمیدانی از مرزهای شرقی (خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان)
تعیین تکلیف عضو جدید هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
بررسی و استماع گزارش عملکرد بودجه سال جاری وزارت اطلاعات باحضور مسئولان ذی ربط
بررسی و استماع گزارش عملکرد بودجه سال جاری ناجا با حضور مسئولان ذی ربط
بررسی درخواست افراد منقضی خدمت دوران دفاع مقدس

کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها

بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی
انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور وشوراها جهت عضویت در کمیسیون تلفیق
دعوت از ریاست سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات جهت ارائه توضیحات پیرامون کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
بررسی بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با دعوت از فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پلیس های تخصصی
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور با حضور مسئولان اجرایی از وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه سازمان مدیریت بحران کشور
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه سازمان ثبت احوال کشور
ویرایش عنوان بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذیربط
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه وزارت کشور

کمیسیون انرژی

انتخاب سه نفر برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با حضور دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشور
جمع بندی گزارش کمیسیون در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

انتخاب ۹ نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

کمیسیون بهداشت و درمان

بررسی تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
بررسی پیشنهادات نمایندگان در تبصره های ارجاعی و جمع بندی و ارائه گزارش به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱
بررسی بودجه دارو ، تجهیزات پزشکی ، واکسن و شیر خشک در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور

کمیسیون صنایع و معادن

انتخاب ۳ نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در حوزه وزارت صنعت و معدن و تجارت ، سازمان ها و شرکت های تابعه با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت متبوع
بررسی لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱ در حوزه وزارت نفت و صنایع پتروشیمی با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت متبوع

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در حوزه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت متبوع
بررسی پیشنهادات واصله نمایندگان در خصوص لایحه بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور ( تبصره های ارجاعی به کمیسیون )
جمع بندی گزارش کمیسیون در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

کمیسیون عمران

بررسی بندها و تبصره های ارجاعی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور

کمیسیون فرهنگی

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس
انتخاب ۳ نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
بررسی اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور مسئولان وزارتخانه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها
بررسی اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور مسئولان وزارتخانه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها
بررسی اعتبارات وزارت ورزش و جوانان با حضور مسئولان وزارتخانه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها
بررسی اعتبارات سازمان صدا و سیما با حضور مسئولان سازمان،دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها
بررسی اعتبارات حوزه های علمیه با حضور مسئولان حوزه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها
بررسی اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی با حضور مسئولان سازمان، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها
بررسی اعتبارات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور مسئولان سازمان، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

کمیسیون قضائی و حقوقی

نشست با معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه و رؤسای دستگاه های زیرمجموعه قوه قضائیه و استماع پیشنهادات ایشان درخصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
بررسی پیشنهاد نمایندگان درخصوص تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به کمیسیون قضائی و حقوقی

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور دستگاه های مرتبط
انتخاب سه نفر از اعضای  کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست جهت عضویت در کمیسیون تلقیق بودجه سال ۱۴۰۱
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده

انتهای پیام

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.